Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunstnere i Norge

Ulikhet i arbeid, inntekt og holdninger


Heians doktoravhandling er en studie av ulikhet i arbeids- og inntektsforhold blant kunstnere i Norge. Studien baserer seg på data fra to landsomfattende spørreundersøkelser gjennomført i 2007 og i 2014. Heian har studert hvordan ulikhet kommer til utrykk i inntektsfordelingen i kunstnerbefolkingen generelt, og mer spesifikt mellom mannlige og kvinnelige kunstnere, samt i holdninger til penger, anerkjennelse, entreprenørskap og kommersiell suksess.

Avhandlingen gir et komplekst bilde av hva som kjennetegner ulikheten i kunstnernes arbeids- og inntektssituasjon. Kunstnerbefolkningen vokser og konkurransen om jobber, oppdrag, kjøpere, publikum og stipender er stor. Noen få kunstnere har økonomisk suksess, men de aller fleste har lave inntekter fra kunstnerisk arbeid. Særlig stor er inntektsulikheten mellom fast ansatte og selvstendig næringsdrivende. Kvinnelige kunstnere har betydelig lavere inntekter enn mannlige kunstnere, uavhengig av type kunstneryrke, utdanningslengde, alder, erfaring og arbeidstid. Det er liten grunn til å tro at kultur- og kunstnerpolitikken kan løse lavinntektsproblemet i kunstnerbefolkningen, fordi de aller fleste kunstnere er selvstendig næringsdrivende og prisgitt markedsmekanismene og -endringene som preger feltet. Den kulturpolitiske troen på at kunstnere kan øke sine inntekter ved å opptre som entreprenører, ser heller ikke ut til å gjenspeiles i kunstnernes holdninger i samme grad.

Heians avhandling bidrar med ny kunnskap om sentrale sider ved ulikheten som preger kunstnernes arbeids- og inntektsforhold. Denne kunnskapen vil kunne bidra til at politikken på området kan utformes på et mer treffsikkert grunnlag. For forskningsfeltet kan kunnskapen som avhandlingen bringer fram gi grunnlag for nye studier av ulikheten på kunstfeltet.