Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

 

Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Sør-Trøndelag. Først beskrives utviklingstrekk i Sør-Trøndelag med hensyn til befolkning og ar-beidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, som måler nyetablering, vekst og lønnsomhet i næringslivet. I den siste delen av notatet presenterer vi to modeller for å analysere attraktivitet. Attraktivitetsbaro-meteret, som vi tidligere har utviklet, er en metode for å måle attraktivitet som bosted. Dernest presenterer vi en nyutviklet analysemodell som vi har kalt Attrak-tivitetspyramiden. Attraktivitetspyramiden er en helhetlig modell hvor regioners utvikling forklares av tre typer attraktivitet. Det er attraktivitet som bosted, at-traktivitet som besøkssted og attraktivitet for bedrifter i basisnæringer.