Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunal- og velferdsforsking - Temaside:

Kommunereform - kommunestruktur og interkommunalt samarbeid

Telemarksforsking har gjennom 20 år hatt kommunestruktur og interkommunalt samarbeid som et spesialområde. Temaer som inngår i kommunestrukturutredningene kan være:

 • Økonomi
 • Befolknings- og næringsutvikling
 • Tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse
 • Samfunnsutvikling
 • Demokrati
 • Innbyggerundersøkelser og -dialog
 • Prosessbistand og veiledning

Utredninger om kommunestruktur og interkommualt samarbeid

Fra 1994 og fram til i dag har Telemarksforsking gjennomført et stort antall utredninger knyttet til kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i ulike deler av landet. instiuttet har vært representeret i Ekspertutvalget for kommunererformen, og har bidratt med erfaringer og innspill til KMD om hvordan en kommunesammenslåing bør gjennomføres. Disse innspillene er sammenfattet i følgende notater: "Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing?" og "Gode grep på veien til en ny kommune".    

Telemarksforsking har fra tidligere inngående kjennskap til de frivillige sammenslåingene som er gjennomført etter at firvillighetslinja ble innført i 1995 og fram til oppstart av kommunereformen. Disse frivillige sammenslåingene omfatter:

 • Våle og Ramnes (Re 2002)
 • Bodø og Skjerstad (Bodø 2005)
 • Ølen og Vindafjord (Vindafjord 2006)
 • Aure og Tustna (Aure 2006)
 • Kristiansund og Frei (Kristiansund 2008)
 • Mosvik og Inderøy (Inderøy 2012)
 • Harstad og Bjarkøy (Harstad 2013)
 • Sandefjord, Andebu og Stokke (Sandefjord 2017)

Telemarksforskning har nylig, i samarbeid med Deloitte, kartlagt erfaringer med sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke og mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner.

Erfaringene fra disse evalueringene har stor overføringsverdi for andre kommuner og fylkeskommuner som skal igang med tilsvaredne prosesser, og Telemarksforsking bidrar i den forbindelse med innspill og bistand i ulike prosesser.

Når det gjelder interkommunalt samarbeid, har instituttet foretatt både regionale og nasjonale utredninger, kartlegginger og evalueringer av et bredt spekter av samarbeidsformer. Viktige oppdragsgivere har vært KRD (nå KMD), KS, regionråd og kommuner. Instituttet har også foretatt utredninger av interkommunalt samarbeid i andre nordiske land. De senere årene har det vært gjennomført mange utredninger knyttet til interkommunale barnevern. Den siste omfatter en evaluering av alle interkommunale barnenvern hvor kommuner i Sør-Trøndelag er med. Denne evalueringen ble gjennomført på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Bent Aslak Brandtzæg er vår temaansvarlig for forskning på kommunestruktur og interkommunalt samarbeid. Brandtzæg var medlem av ekspertutvalget som ble satt ned i forbindelse med gjennomføringen av kommunereformen, og deltok også i arbeidet med gjennomføring av en nullpunktsmåling som grunnlag for å måle effekter av reformen over tid.