Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunal- og velferdsforsking - Temaside:

KOSTRA-analyse

Vi har inngående kjennskap til KOSTRA. Til bruk i analyser har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehov både for kommuner i mellom og den enkelte kommune fra år til år. Vi baserer oss på til enhver tid oppdaterte delkostnadsnøkler i inntektssystemet - for de syv tjenesteområdene administrasjon, barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, barnevern samt sosialtjenester. I vurderingen av det samlede utgiftsnivået for alle tjenesteområdene tar vi dessuten høyde for kommunens nivå på korrigerte frie inntekter - for på den måten å gi et fullstendig bilde av om kommunen ligger høyere eller lavere på samlet ressursbruk enn hva det reelle inntektsnivået (og utgiftsutjevningen over inntektssystemet) skulle tilsi. Bare kontakt oss hvis din kommune måtte ønske en slik utvidet KOSTRA-analyse.

Audun Thorstensen er vår spesielle fagressurs på dette området.

 iKOSTRA gir en kjapp oversikt over sentrale nøkkeltall i den enkelte kommune.

  • 38 nøkkelindikatorer
  • Rangering av kommuner for samtlige indikatorer 
  • Søk etter kommune
  • Sammenligning mot enkeltkommuner, kommunegruppe og landsgjennomsnittet 
  • Trend og graf for de siste tre årgangene